تبلیغات
بیمه معلم

بیمه معلم
گزینه برتر ایرانیان
نظر سنجی
انتظارشماازشرکت بیمه معلم درراستای مشتری مداری چیست؟


پیوندهای روزانه

 براساس‌ قانون مسئولیت‌ مدنی‌،تمامی‌افرادجامعه درقبال زیان و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و باید نسبت‌ به‌ جبران‌ آن‌ اقدام‌ نمایند. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بر پایه‌ مسئولیت‌ شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ، موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و یا مالی‌ به‌ شخص‌ و یا اشخاص دیگری‌می‌ شود. احراز مسئولیت‌ افراد نیز توسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد. با توجه‌ به‌ گستردگی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ افراد در محدوده‌ کار و زندگی‌ ، بیمه‌ نامه‌ های‌ متنوعی‌ در این‌ زمینه‌ از ط‌رف‌ شرکت‌ های بیمه ارائه‌ می‌ شود.برای‌ آشنایی‌ بیشتر، فهرست و شرح‌ مختصری‌ از رایج ترین انواع‌ آن‌ بیان‌ می‌ شود:بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان – بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی – بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ـ بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا - بیمه مسئولیت مدیران و مسئولین فنی بیمارستانها کلینیکها و درمانگاهها در مقابل بیماران - بیمه مسئولیت مهندسین طراح محاسب و ناظر ساختمان ـ بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از آسانسور ـ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی – بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها ، مسافرخانه ها ) - بیمه مسئولیت تعمیر گاههای خودرو - بیمه مسئولیت ناجیان غریق - بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر و ...

بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ پزشکان :
موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ پزشک‌ که‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشکی‌ است‌ که‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌تحت مداوا، معالجه- یا عمل‌ جراحی‌ گردد. همچنین‌ خسارات ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت‌ بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ مسئولیت آن‌ به‌ اعمال‌ مذکور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ پس از تاریخ‌ انقضاء بیمه نامه نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد.
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرمایان‌ در قبال‌ کارکنان‌ :
کلیه‌ کارفرمایان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ کارکنان‌ خود که‌ ناشی‌ از حوادث‌ حین‌ کار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمی‌ و جانی‌ آنان شود ، مسئول‌ میباشند.رعایت‌ اصول‌ حفاظ‌تی‌ جهت‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ حوادث‌ کار برای‌ کلیه‌ کارفرمایان‌ الزامی‌ است‌ ، اما قصور در اجرای‌ صحیح‌ این‌ اصول‌، منشاء بروز صدمات‌ و زیان‌ به‌ کارکنان‌ میگردد. ‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشی‌ از حوادث‌ کار با بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرما قابل‌ جبران است‌. کلیه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در محدوده‌ کارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهند بود مگر آنکه‌ ط‌بق‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ کارگر ط‌رف‌ قرارداد کارفرما تلقی‌ نگردند.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌:
گاهی اوقات‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عملیات‌ کاری، صدمات‌ جانی یا مالی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌آید که صاحبکار، پیمانکار و یا کارکنان‌ آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ این‌ بیمه‌ نامه‌، مسئولیت‌ صاحبکار و کلیه‌ عوامل‌ اجرائی‌ به‌ ط‌ور مشترک‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می گیرد.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ ماشین‌ آلات‌ ساختمانی، راهسازی‌ و کارگاهی :
انواع مختلف ماشین‌ آلات‌ ساختمانی‌، راهسازی و کارگاهی‌ مانند لودر، بولدوزر، بیل‌ مکانیکی‌، گریدر، جرثقیل‌، تاور کرین‌، غلط‌ک‌ و لیفتراک‌ به‌ ط‌ور وسیعی‌ در اجرای‌ عملیات های‌ مختلف مورد استفاده‌ قرار می گیرند. وسعت‌ کارگاههاوتردد ماشین‌ آلات‌ در آنها،می تواند وقوع‌ حوادث‌ جانی و یا مالی‌ را برای‌ اشخاص‌ ثالث‌ به‌ دنبال‌ داشته باشد. دارندگان‌ و رانندگان‌ ماشین‌ آلات‌ ، پیمانکاران‌ اصلی‌ و فرعی‌ که‌ ماشین‌ آلات‌ در اختیار یا تحت‌ اجاره‌ دارند ، مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ ‌اشخاص‌ ثالث‌ خواهند بود و می‌ توانند نسبت‌ به‌ تهیه‌ این‌ بیمه‌ نامه‌ اقدام‌ نمایند.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مالکین‌ آسانسور :‌
امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسکونی‌، جزء تاسیسات‌ اساسی‌ به‌ شمار می‌ روند. هر چند که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ انجام‌ می‌ شود ولیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد. بیمه‌ مسئولیت مدنی مالکین‌ آسانسور غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی :‌
بروز حوادث‌ متنوع‌ و پر مخاط‌ره‌ برای‌ کلیه‌ مراجعین‌ به‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌ مشکلات‌ عدیده‌ای‌ برای‌ صاحبان‌ و دست‌ اندرکاران‌ این‌ مجموعه‌ ها پدید می‌ آورد. صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌ های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظ‌تی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌ های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌ شود، مواجه‌ میگردند که‌ مناسبترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه‌ نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌ است‌.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آتش‌ سوزی در قبال اشخاص ثالث :
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌ سوزی‌ و انفجار به‌ مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ میگردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه های‌ آتش‌ سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست‌ ولیکن‌ ‌ بیمه‌ نامه‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی کلیه‌ زیان‌ های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌ سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌ های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه‌ مسئولیت مدنی‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ :
بر اساس‌ مقررات‌ و قوانین‌ حمل‌ و نقل ،از زمان‌ تحویل کالا به موسسه حمل و نقل کننده در مبدا‌ تا زمان‌ تحویل نمودن کالا به صاحب آن در مقصد، مسئولیت امر به عهده این نوع موسسات می باشد که درصورت احراز مسئولیت آنان بایستی خسارات مربوطه را جبران نمایند.عمده خطرات تحت پوشش عبارتند از: آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ ، انفجار، تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن.
الف ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به خسارت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان:
1ـ فتوکپی شناسنامه.
2ـ گواهی اشتغال به کار در کارگاه و یا تأیید صاحبکار.
3ـ گزارش حادثه ( استشهاد محلی ) یا گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی.
4ـ پرسشنامه تکمیل شده حوادث ناشی از کار.
5ـ گواهی پزشک معالج.
6_اصل کلیه مدارک معتبر بیمارستانی از زمان پذیرش تا ترخیص کامل.
7ـ اصل گزارش کارشناس اداره کار.
8ـ اصل حکم دادگاه.
در صورتی که خسارت ناشی از فوت و نقص عضو باشد، ارائه اصل گزارش کارشناس اداره کار و اصل حکم دادگاه الزامی می باشد.

ب ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی خسارت قرارداد مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی:
1ـ گزارش مقامات نیروی انتظامی محل وقوع حادثه.
2_ بارنامه و صورت مشخصات محموله.
3_ کروکی پلیس راه.
4ـ گواهینامه راننده.
5ـ کارت ماشین و کارت آمار.
6ـ فاکتور خرید محموله یا هر گونه مدارک قانونی دیگری که دال بر تعیین ارزش محموله باشد.
7ـ هر گونه ادعای خسارتی که از طرف مدعی به وی اعلام شده باشد.
8ـ هر گونه مدارک دیگری که برای تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارت مؤثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت، مورد نیاز بیمه گر باشد.
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 11 و 50 دقیقه و 20 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وقتی بابیمه معلم هستیدبه دیگران
نیازی ندارید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
انفجاردربازدیدسایت فقط کافیست بدینجاواردوعضوشویدوازافزایش بازدیدسایتتون لذت ببرید همین الان ثبت نام کنید بیمه معلم گزینه برترایرانیان - بیمه معلم ایرانشهر کد645 سامانه افزایش بازدیده پارسیان رنک - بیمه معلم ایرانشهر کد645 فروشگاه کارت شارژ 9193 - بیمه معلم کد645 تلویزیون آنلاین p30java
دانستنی های تصادفی ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان جون - انواع کد های جاوا برای وبلاگ
ابزار وبلاگنویسان
آخرین اخبارجهان ابزار وبلاگنویسان طنزپ نه پ ابزار وبلاگنویسان حدیث ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان
ابزار وبلاگنویسان